Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Mittwoch :: Çarşamba

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak . 

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Allahumme salli ala ruhi Seyyidina Muhammedin fil ervahi 

  ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala kabrihi fil kuburi 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kullema 

  zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin kullema 

  gafele an zikrihil gafilun. 

   

 • Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  Nebiyyil Ummiyyi ve ezvacihi ummehatil muminine 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi salaten 

  ve selamen la yuhsa adete huma vela yukdau medete huma. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuke ve ahsahu kitabuke salaten tekunu leke rızaen 

  ve lihakkıhi edaen 

  ve a‘tıhhil vesilete 

  vel fazileti veddereceter-refia. 

   

  Veb‘ashu Allahummel makame Mahmudellezi 

  veadtehu ve eczihi anna ma huve ehluhu. 

  Ve ala cemi‘i ihvanihi minen Nebiyyine 

  ves Siddıkıyne Veşşuhedai vessalihin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve enzilhul munzelel mukarrebe yevmel kıyame. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed. 

  Allahumme tevvichu bitacir izzi ver rıza i vel kerame. 

   

 • Allahumme a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma seeleke linefsih. 

  Ve a‘ti li SeyyidinaMuhammedin 

  efdale ma seeleke lehu ehadun minhalkık. 

  Ve a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma ente mes‘ulun lehu ila yevmil kıyame. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh

  ve Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa

  ve Seyyidina İsa 

  ve ma beynehum minen Nebiyyine vel Murseline 

  Salavatullahi ve Selamuhu aleyhim ecmain.

  ---

   

  Allahumme salli ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havvae salate melaiketik 

  ve a‘tıhima miner rıdvanil hatta turdiyehuma 

  ve eczihima. 

 • Allahumme efdale ma cazeyte bihi eben 

  ve ummen an veledeyhima. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile 

  ve Seyyidina Mikaile 

  ve Seyyidina İsrafile 

  ve Seyyidina Azraile 

  ve Hameletil Arşi 

  ve alel Melaiketi vel Mukarrebine

  ve ala cemi‘il Enbiyai vel Murseline Salavatullahi 

  ve Selamuhu aleyhim ecma‘in.

  ---

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma alimte 

  ve mire ma alimte 

  ve zinete ma alimte 

  ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten mevsuleten bil mezid.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten la tenkatı‘u ebedel ebedi ve la tebid. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salatekelleti salleyte aleyhi 

  ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin selamekellezi 

  sellemte aleyhi ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten turdike ve terdihihi 

  ve terda biha anna ve eczihi anna ma huve ehluh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin bahri envarike 

  ve ma’dini esrarike 

  ve lisani huccetik 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve tirazi mulkike 

  ve hazaini rahmetike 

  ve tariki şeriatikel mutellezzizi bitevhidike insani aynil vucudi

  vessebebi fiy kulli mevcudin ayni a’yani halkikel mutekaddimi

  min nuri ziyaike salaten tedumu bidevamik 

  ve tebka bibe-kaaike la munteha

 • leha dune ilmike salaten turdike 

  ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel Alemin 

   

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma fiy ilmillahi salaten daimeten bidevami mulkillah

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala ali Seyyidina İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike. 

  Ve midade kelimatike 

  Ve adede ma zekereke bihi halkuke fiy ma meda 

  ve adede mahum zakiruneke bihi fiy ma bakiyati 

  fiy kulli senetin 

  ve şehrin ve cumu‘atin. 

  Ve yevmin 

  ve leyletin e saatin minessaati.

  Ve şemmin

 • ve nefesin 

  ve tarfetin 

  ve lemhatin minel ebedi ilel ebedi 

  ve abadid dunya 

  ve abadil ahireti 

  ve eksere min zalike la yenkatı‘u evveluhu 

  vela yenfadu ahiruh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri hubbike fiyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ala kadri inayetike bih. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin hakka kadrihi

  ve mikdarih. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tuncına

  biha min cemi‘il ehvali vel afat. 

   

  Ve takdi lena biha cemi‘al hacat. 

  Ve tutahhiruna biha min cemi‘is seyyiat. 

  Ve terfeuna biha a‘led derecat. 

  Ve tubelliguna biha aksalgayat. 

  Min cemi‘il hayrati fil hayati ve ba‘del memat. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salater rızaai verda an ashabihi rızaa er rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinis 

  sabıkı lil halkı nuruhu 

  ve rahmetun lil alemine zuhuruhu 

  adede men meda min halkık. 

  Ve men bakiye 

  ve men saide minhum 

  ve men şakiye Salaten testagrıkul adde 

  ve tuhitu bil haddi Salaten la gayete leha vela munteha

  velenkıdae Salaten daimeten bi devamike 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinillezi 

  mele‘te kalbehu min celalike ve aynuhu min cemalik.

  Feesbaha ferihan mueyyeden mansuren 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen 

  velhamdulillahi ala zalik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede evrakız zeytuni ve cemi‘is simar.

 • Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede ma kane vema yekunu 

  ve adede ma ezleme aleyhil leylu ve adae aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi 

  ve ezvacihi ve zurriyetihi adede enfasi ummeti. 

  Allahumme bibereketis salati aleyhicealna bissalati aleyh 

  min nelfaaizin ve ala havzihi minel varidineş şaribin. 

   

  Ve bisunnetihi 

  ve taatihi minel amilin 

  ve la tehul beynena 

  ve beynehu yevmel kıyameti ya Rabbelalemin. 

  Vagfirlena ve li validiyna ve li cemi‘il muslimin. 

  Elhamdu lillahi Rabbil alemin. 

   

  Allahumme salli ve sellim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekrami halkıke 

  ve siraci ufukıke

 • ve efdali kaaimin bihakkıkel mebusi biteysirike 

  ve rıfkıke salaten yetevala tekraruha 

  ve teluhu alal ekvani envaruha.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  efdali memduhin bikavlike ve eşrefiyda‘in lil itisami bihablike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  ve Rusulike Salaten tubelliğuna fid dareyni amime fadlike 

  ve keramete rıdvanike ve vaslik.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekremil kuremaa 

  i min ibadike ve eşrefil munadine li turukı reşadik. 

  Ve siraci aktarike ve biladike. 

  Salaten la tefna ve la tebidu tubelliğuna biha kerametel mezid. 

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik-ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedinin refiy‘i makamuhul vacibu ta‘zimuhu

  vehtiramuhu Salaten la tenkatı‘u ebeden

  ve la tefna sermeden ve la tenhasiru adede. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecidun.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Ve salli allahum ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna  Muhammedin kullema zekerehur zakirun. 

  Ve gafele an zikrihil gafilun. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin verham Muhammeden 

  ve ali SeyyidinaMuhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte 

  ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime 

  inneke hamidun mecidu. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme salli ala men hatemte bihir risalete 

  ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefa‘a. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin Nebiyyil hukmi 

  vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukıl azimi 

  ve hatmir rusuli zil mi‘raci 

  ve ala alihi ve eshabihi 

  ve etbaihis salikine ala menhecihil kavim. 

   

  Fe a‘zimi Allahumme bihi minhace nucumil İslami 

  ve mesabihiz zalamil muhteda bihim fiy zulmeti leyliş

  şekkiddaaci salaten daimeten mustemirreten 

  ma telatamet fil ebhuril emvaci 

  ve tafe bil beytil atiki min kulli feccin amik il huccac. 

   

  Ve efdalus salati vetteslimi ala 

  Seyyidina Muhammedir Resulihil kerimi 

  ve saffetini menil ibadi ve şefi‘il halaikı fil mi‘ad. 

 • Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidı 

  bia‘bair Risaleti vettebligil eham. 

  Vel mahsusi bi şerefis siayeti fiys-selahi‘l-azam. 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten daimeten 

  muste-mirreted devami ala merril leyali vel eyyam. 

   

  Fe huve Seyyid ul evveline vel ahirine 

  ve efdalul evveline vel ahirin. 

  Aleyhi efdalu salatil musallin. 

  Ve ezka selamil muslimin. 

  Ve etyebu zikriz zakirin. 

  Ve efdalu salavatillah. 

  Ve ahsenu salavatillah. 

  Ve ecellu salavatillah. 

  Ve ecmellu salavatillah. 

  Ve ekmelu salavatillah. 

  Ve esbagu salavatillah. 

  Ve etemmu salavatillah. 

  Ve ezharu salavatillah. 

  Ve a‘zamu salavatillah.

 • Ve ezka salavatillah. 

  Ve etyabu salavatillah. 

  Ve ebraku salavatillah 

  Ve enma Salavatillah 

  Ve evfa salavatillah 

  Ve esna salavatillah 

  ve a‘la salavatillah 

  Ve ekseru salavatillah 

  Ve ecma‘u salavatillah 

  Ve eammu salavatillah 

  ve edvamu salavatillah 

  Ve ebka salavatillah 

  Ve eazzu salavatillah 

  Ve erfa‘u salavatillah 

  Ve azamu salavatillah 

   

  Ala efdali halkıllah 

  Ve ahseni halkıllah. 

  Ve ecelli halkıllah. 

  Ve ekremi Halkıllah 

  Ve ecmeli Halkıllah.

 • Ve ekmeli Halkıllah. 

  Ve etemmi Halkıllah. 

  Ve a‘zami Halkıllahi Endellah Resulillah 

  Ve Nebiyyillah Ve Habibillah 

  Ve Safiyyyillah Ve Neciyyillah 

  ve Halilillah Ve Veliyyillah. 

  Ve Eminillah. 

  Ve Hiratillahi min Halkıllah 

  Ve Nuhbetillahi min Beriyyetillah 

  Ve Safvetillahi min Enbiyaillah. 

  Ve Urvetillah 

  Ve Ismetillah. 

  Ve Nimetillah 

  Ve miftahi Rahmetillahi Muhtari min Rusulillah 

   

  El muntehabi min Halkıllah 

  El faizi bil matlabi fil merhebi vel mergab

  El muhlasi fima Ekremi meb‘us esdakı kaa-il encahi şafiy‘in 

  efdali muşeffa el emini fiymestudi es sadıkı fima belleg 

  es sadiki bi emri Rabbi mudtalii bima hummil 

  ekrabi Rusulillahi ilallahi vesile

 • ve a‘zamihim gaden indallahi menzileten 

  ve fazile 

  ve ekremi enbiyaillahil kiram.

   

  Es safveti alellah 

  ve ehabbihim ilallah 

  ve ekrabihim zulfa ledallah 

  ve ekremil halkı alellah 

  ve ahzahum 

  ve erdahum ledallah. 

  Ve A‘lennasi kadra 

  ve a‘zamihim mahallen 

  ve ekmelihim mehasina 

  ve fadlen 

  ve efdalil enbiyai dereceta 

  ve ekmelihim şeriata 

  Ve eşrefil-enbıyaı misaba 

  ve ebyenihim beyanen 

  ve hitabe 

  ve efdalihim mevliden 

  ve muhacera

 • ve itreten 

  ve ashaba 

  ve ekreminnasi erume 

  ve eşrefiyhim cursume

  ve hayrihim nefse 

  ve atharihim kalbe 

  ve esdakıhim kavle 

  ve ezkahum fiy‘le 

  ve esbe-tihim esle 

  ve ev-fahum ahde 

  ve emkenihim mecde 

  ve ekremihim tab‘a 

  ve ahsenihim sun‘a 

  ve etyebihim fer‘a 

  ve ekserihim taaten 

  ve sem‘a 

  ve a‘lahum makame. 

  Ve ehlahum kelame 

  ve ezkahum selame. 

  Ve ecellihim kadra

  ve a‘zamihim fahra.

 • Ve esnahum fahra. 

  Ve erfa‘ihim fil meleil a‘la zikra. 

  Ve ev-fahum ahde. 

  Ve asdakıhim va‘da. 

  Ve ekserihim şukra 

  Ve a‘lahum emra. 

  Ve ecmelihim sabra. 

  Ve ahsenihim hayra 

  Ve akrabihim yusra. 

  Ve eb‘adihim mekana. 

  Ve a‘zamihim şa‘na. 

  Ve esbetihim burhana. 

  Ve ercahihim mizana. 

  Ve evvelihim imana. 

  Ve evdahihim beyana. 

  Ve efsahihim lisana. 

  Ve ezherihim Sultana. 

  Amin

   

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita 

  aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden 

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete 

  vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

   

 • Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni es`elüke min hayri mâ seeleke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

 • Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

   

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hürmet i Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak . 

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Allahumme salli ala ruhi Seyyidina Muhammedin fil ervahi 

  ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala kabrihi fil kuburi 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kullema 

  zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin kullema 

  gafele an zikrihil gafilun. 

   

 • Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  Nebiyyil Ummiyyi ve ezvacihi ummehatil muminine 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi salaten 

  ve selamen la yuhsa adete huma vela yukdau medete huma. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuke ve ahsahu kitabuke salaten tekunu leke rızaen 

  ve lihakkıhi edaen 

  ve a‘tıhhil vesilete 

  vel fazileti veddereceter-refia. 

   

  Veb‘ashu Allahummel makame Mahmudellezi 

  veadtehu ve eczihi anna ma huve ehluhu. 

  Ve ala cemi‘i ihvanihi minen Nebiyyine 

  ves Siddıkıyne Veşşuhedai vessalihin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve enzilhul munzelel mukarrebe yevmel kıyame. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed. 

  Allahumme tevvichu bitacir izzi ver rıza i vel kerame. 

   

 • Allahumme a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma seeleke linefsih. 

  Ve a‘ti li SeyyidinaMuhammedin 

  efdale ma seeleke lehu ehadun minhalkık. 

  Ve a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma ente mes‘ulun lehu ila yevmil kıyame. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh

  ve Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa

  ve Seyyidina İsa 

  ve ma beynehum minen Nebiyyine vel Murseline 

  Salavatullahi ve Selamuhu aleyhim ecmain.

  ---

   

  Allahumme salli ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havvae salate melaiketik 

  ve a‘tıhima miner rıdvanil hatta turdiyehuma 

  ve eczihima. 

 • Allahumme efdale ma cazeyte bihi eben 

  ve ummen an veledeyhima. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile 

  ve Seyyidina Mikaile 

  ve Seyyidina İsrafile 

  ve Seyyidina Azraile 

  ve Hameletil Arşi 

  ve alel Melaiketi vel Mukarrebine

  ve ala cemi‘il Enbiyai vel Murseline Salavatullahi 

  ve Selamuhu aleyhim ecma‘in.

  ---

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma alimte 

  ve mire ma alimte 

  ve zinete ma alimte 

  ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten mevsuleten bil mezid.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten la tenkatı‘u ebedel ebedi ve la tebid. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salatekelleti salleyte aleyhi 

  ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin selamekellezi 

  sellemte aleyhi ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten turdike ve terdihihi 

  ve terda biha anna ve eczihi anna ma huve ehluh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin bahri envarike 

  ve ma’dini esrarike 

  ve lisani huccetik 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve tirazi mulkike 

  ve hazaini rahmetike 

  ve tariki şeriatikel mutellezzizi bitevhidike insani aynil vucudi

  vessebebi fiy kulli mevcudin ayni a’yani halkikel mutekaddimi

  min nuri ziyaike salaten tedumu bidevamik 

  ve tebka bibe-kaaike la munteha

 • leha dune ilmike salaten turdike 

  ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel Alemin 

   

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma fiy ilmillahi salaten daimeten bidevami mulkillah

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala ali Seyyidina İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike. 

  Ve midade kelimatike 

  Ve adede ma zekereke bihi halkuke fiy ma meda 

  ve adede mahum zakiruneke bihi fiy ma bakiyati 

  fiy kulli senetin 

  ve şehrin ve cumu‘atin. 

  Ve yevmin 

  ve leyletin e saatin minessaati.

  Ve şemmin

 • ve nefesin 

  ve tarfetin 

  ve lemhatin minel ebedi ilel ebedi 

  ve abadid dunya 

  ve abadil ahireti 

  ve eksere min zalike la yenkatı‘u evveluhu 

  vela yenfadu ahiruh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri hubbike fiyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ala kadri inayetike bih. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin hakka kadrihi

  ve mikdarih. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tuncına

  biha min cemi‘il ehvali vel afat. 

   

  Ve takdi lena biha cemi‘al hacat. 

  Ve tutahhiruna biha min cemi‘is seyyiat. 

  Ve terfeuna biha a‘led derecat. 

  Ve tubelliguna biha aksalgayat. 

  Min cemi‘il hayrati fil hayati ve ba‘del memat. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salater rızaai verda an ashabihi rızaa er rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinis 

  sabıkı lil halkı nuruhu 

  ve rahmetun lil alemine zuhuruhu 

  adede men meda min halkık. 

  Ve men bakiye 

  ve men saide minhum 

  ve men şakiye Salaten testagrıkul adde 

  ve tuhitu bil haddi Salaten la gayete leha vela munteha

  velenkıdae Salaten daimeten bi devamike 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinillezi 

  mele‘te kalbehu min celalike ve aynuhu min cemalik.

  Feesbaha ferihan mueyyeden mansuren 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen 

  velhamdulillahi ala zalik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede evrakız zeytuni ve cemi‘is simar.

 • Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede ma kane vema yekunu 

  ve adede ma ezleme aleyhil leylu ve adae aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi 

  ve ezvacihi ve zurriyetihi adede enfasi ummeti. 

  Allahumme bibereketis salati aleyhicealna bissalati aleyh 

  min nelfaaizin ve ala havzihi minel varidineş şaribin. 

   

  Ve bisunnetihi 

  ve taatihi minel amilin 

  ve la tehul beynena 

  ve beynehu yevmel kıyameti ya Rabbelalemin. 

  Vagfirlena ve li validiyna ve li cemi‘il muslimin. 

  Elhamdu lillahi Rabbil alemin. 

   

  Allahumme salli ve sellim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekrami halkıke 

  ve siraci ufukıke

 • ve efdali kaaimin bihakkıkel mebusi biteysirike 

  ve rıfkıke salaten yetevala tekraruha 

  ve teluhu alal ekvani envaruha.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  efdali memduhin bikavlike ve eşrefiyda‘in lil itisami bihablike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  ve Rusulike Salaten tubelliğuna fid dareyni amime fadlike 

  ve keramete rıdvanike ve vaslik.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekremil kuremaa 

  i min ibadike ve eşrefil munadine li turukı reşadik. 

  Ve siraci aktarike ve biladike. 

  Salaten la tefna ve la tebidu tubelliğuna biha kerametel mezid. 

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik-ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedinin refiy‘i makamuhul vacibu ta‘zimuhu

  vehtiramuhu Salaten la tenkatı‘u ebeden

  ve la tefna sermeden ve la tenhasiru adede. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecidun.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Ve salli allahum ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna  Muhammedin kullema zekerehur zakirun. 

  Ve gafele an zikrihil gafilun. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin verham Muhammeden 

  ve ali SeyyidinaMuhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte 

  ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime 

  inneke hamidun mecidu. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme salli ala men hatemte bihir risalete 

  ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefa‘a. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin Nebiyyil hukmi 

  vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukıl azimi 

  ve hatmir rusuli zil mi‘raci 

  ve ala alihi ve eshabihi 

  ve etbaihis salikine ala menhecihil kavim. 

   

  Fe a‘zimi Allahumme bihi minhace nucumil İslami 

  ve mesabihiz zalamil muhteda bihim fiy zulmeti leyliş

  şekkiddaaci salaten daimeten mustemirreten 

  ma telatamet fil ebhuril emvaci 

  ve tafe bil beytil atiki min kulli feccin amik il huccac. 

   

  Ve efdalus salati vetteslimi ala 

  Seyyidina Muhammedir Resulihil kerimi 

  ve saffetini menil ibadi ve şefi‘il halaikı fil mi‘ad. 

 • Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidı 

  bia‘bair Risaleti vettebligil eham. 

  Vel mahsusi bi şerefis siayeti fiys-selahi‘l-azam. 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten daimeten 

  muste-mirreted devami ala merril leyali vel eyyam. 

   

  Fe huve Seyyid ul evveline vel ahirine 

  ve efdalul evveline vel ahirin. 

  Aleyhi efdalu salatil musallin. 

  Ve ezka selamil muslimin. 

  Ve etyebu zikriz zakirin. 

  Ve efdalu salavatillah. 

  Ve ahsenu salavatillah. 

  Ve ecellu salavatillah. 

  Ve ecmellu salavatillah. 

  Ve ekmelu salavatillah. 

  Ve esbagu salavatillah. 

  Ve etemmu salavatillah. 

  Ve ezharu salavatillah. 

  Ve a‘zamu salavatillah.

 • Ve ezka salavatillah. 

  Ve etyabu salavatillah. 

  Ve ebraku salavatillah 

  Ve enma Salavatillah 

  Ve evfa salavatillah 

  Ve esna salavatillah 

  ve a‘la salavatillah 

  Ve ekseru salavatillah 

  Ve ecma‘u salavatillah 

  Ve eammu salavatillah 

  ve edvamu salavatillah 

  Ve ebka salavatillah 

  Ve eazzu salavatillah 

  Ve erfa‘u salavatillah 

  Ve azamu salavatillah 

   

  Ala efdali halkıllah 

  Ve ahseni halkıllah. 

  Ve ecelli halkıllah. 

  Ve ekremi Halkıllah 

  Ve ecmeli Halkıllah.

 • Ve ekmeli Halkıllah. 

  Ve etemmi Halkıllah. 

  Ve a‘zami Halkıllahi Endellah Resulillah 

  Ve Nebiyyillah Ve Habibillah 

  Ve Safiyyyillah Ve Neciyyillah 

  ve Halilillah Ve Veliyyillah. 

  Ve Eminillah. 

  Ve Hiratillahi min Halkıllah 

  Ve Nuhbetillahi min Beriyyetillah 

  Ve Safvetillahi min Enbiyaillah. 

  Ve Urvetillah 

  Ve Ismetillah. 

  Ve Nimetillah 

  Ve miftahi Rahmetillahi Muhtari min Rusulillah 

   

  El muntehabi min Halkıllah 

  El faizi bil matlabi fil merhebi vel mergab

  El muhlasi fima Ekremi meb‘us esdakı kaa-il encahi şafiy‘in 

  efdali muşeffa el emini fiymestudi es sadıkı fima belleg 

  es sadiki bi emri Rabbi mudtalii bima hummil 

  ekrabi Rusulillahi ilallahi vesile

 • ve a‘zamihim gaden indallahi menzileten 

  ve fazile 

  ve ekremi enbiyaillahil kiram.

   

  Es safveti alellah 

  ve ehabbihim ilallah 

  ve ekrabihim zulfa ledallah 

  ve ekremil halkı alellah 

  ve ahzahum 

  ve erdahum ledallah. 

  Ve A‘lennasi kadra 

  ve a‘zamihim mahallen 

  ve ekmelihim mehasina 

  ve fadlen 

  ve efdalil enbiyai dereceta 

  ve ekmelihim şeriata 

  Ve eşrefil-enbıyaı misaba 

  ve ebyenihim beyanen 

  ve hitabe 

  ve efdalihim mevliden 

  ve muhacera

 • ve itreten 

  ve ashaba 

  ve ekreminnasi erume 

  ve eşrefiyhim cursume

  ve hayrihim nefse 

  ve atharihim kalbe 

  ve esdakıhim kavle 

  ve ezkahum fiy‘le 

  ve esbe-tihim esle 

  ve ev-fahum ahde 

  ve emkenihim mecde 

  ve ekremihim tab‘a 

  ve ahsenihim sun‘a 

  ve etyebihim fer‘a 

  ve ekserihim taaten 

  ve sem‘a 

  ve a‘lahum makame. 

  Ve ehlahum kelame 

  ve ezkahum selame. 

  Ve ecellihim kadra

  ve a‘zamihim fahra.

 • Ve esnahum fahra. 

  Ve erfa‘ihim fil meleil a‘la zikra. 

  Ve ev-fahum ahde. 

  Ve asdakıhim va‘da. 

  Ve ekserihim şukra 

  Ve a‘lahum emra. 

  Ve ecmelihim sabra. 

  Ve ahsenihim hayra 

  Ve akrabihim yusra. 

  Ve eb‘adihim mekana. 

  Ve a‘zamihim şa‘na. 

  Ve esbetihim burhana. 

  Ve ercahihim mizana. 

  Ve evvelihim imana. 

  Ve evdahihim beyana. 

  Ve efsahihim lisana. 

  Ve ezherihim Sultana. 

  Amin

   

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita 

  aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden 

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete 

  vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

   

 • Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni es`elüke min hayri mâ seeleke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

 • Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

   

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hürmet i Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak . 

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Allahumme salli ala ruhi Seyyidina Muhammedin fil ervahi 

  ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala kabrihi fil kuburi 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kullema 

  zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin kullema 

  gafele an zikrihil gafilun. 

   

 • Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  Nebiyyil Ummiyyi ve ezvacihi ummehatil muminine 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi salaten 

  ve selamen la yuhsa adete huma vela yukdau medete huma. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuke ve ahsahu kitabuke salaten tekunu leke rızaen 

  ve lihakkıhi edaen 

  ve a‘tıhhil vesilete 

  vel fazileti veddereceter-refia. 

   

  Veb‘ashu Allahummel makame Mahmudellezi 

  veadtehu ve eczihi anna ma huve ehluhu. 

  Ve ala cemi‘i ihvanihi minen Nebiyyine 

  ves Siddıkıyne Veşşuhedai vessalihin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve enzilhul munzelel mukarrebe yevmel kıyame. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed. 

  Allahumme tevvichu bitacir izzi ver rıza i vel kerame. 

   

 • Allahumme a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma seeleke linefsih. 

  Ve a‘ti li SeyyidinaMuhammedin 

  efdale ma seeleke lehu ehadun minhalkık. 

  Ve a‘ti li Seyyidina Muhammedin 

  efdale ma ente mes‘ulun lehu ila yevmil kıyame. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh

  ve Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa

  ve Seyyidina İsa 

  ve ma beynehum minen Nebiyyine vel Murseline 

  Salavatullahi ve Selamuhu aleyhim ecmain.

  ---

   

  Allahumme salli ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havvae salate melaiketik 

  ve a‘tıhima miner rıdvanil hatta turdiyehuma 

  ve eczihima. 

 • Allahumme efdale ma cazeyte bihi eben 

  ve ummen an veledeyhima. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile 

  ve Seyyidina Mikaile 

  ve Seyyidina İsrafile 

  ve Seyyidina Azraile 

  ve Hameletil Arşi 

  ve alel Melaiketi vel Mukarrebine

  ve ala cemi‘il Enbiyai vel Murseline Salavatullahi 

  ve Selamuhu aleyhim ecma‘in.

  ---

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma alimte 

  ve mire ma alimte 

  ve zinete ma alimte 

  ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten mevsuleten bil mezid.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten la tenkatı‘u ebedel ebedi ve la tebid. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salatekelleti salleyte aleyhi 

  ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin selamekellezi 

  sellemte aleyhi ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten turdike ve terdihihi 

  ve terda biha anna ve eczihi anna ma huve ehluh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin bahri envarike 

  ve ma’dini esrarike 

  ve lisani huccetik 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve tirazi mulkike 

  ve hazaini rahmetike 

  ve tariki şeriatikel mutellezzizi bitevhidike insani aynil vucudi

  vessebebi fiy kulli mevcudin ayni a’yani halkikel mutekaddimi

  min nuri ziyaike salaten tedumu bidevamik 

  ve tebka bibe-kaaike la munteha

 • leha dune ilmike salaten turdike 

  ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel Alemin 

   

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma fiy ilmillahi salaten daimeten bidevami mulkillah

  Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala ali Seyyidina İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike. 

  Ve midade kelimatike 

  Ve adede ma zekereke bihi halkuke fiy ma meda 

  ve adede mahum zakiruneke bihi fiy ma bakiyati 

  fiy kulli senetin 

  ve şehrin ve cumu‘atin. 

  Ve yevmin 

  ve leyletin e saatin minessaati.

  Ve şemmin

 • ve nefesin 

  ve tarfetin 

  ve lemhatin minel ebedi ilel ebedi 

  ve abadid dunya 

  ve abadil ahireti 

  ve eksere min zalike la yenkatı‘u evveluhu 

  vela yenfadu ahiruh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri hubbike fiyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ala kadri inayetike bih. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin hakka kadrihi

  ve mikdarih. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tuncına

  biha min cemi‘il ehvali vel afat. 

   

  Ve takdi lena biha cemi‘al hacat. 

  Ve tutahhiruna biha min cemi‘is seyyiat. 

  Ve terfeuna biha a‘led derecat. 

  Ve tubelliguna biha aksalgayat. 

  Min cemi‘il hayrati fil hayati ve ba‘del memat. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salater rızaai verda an ashabihi rızaa er rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinis 

  sabıkı lil halkı nuruhu 

  ve rahmetun lil alemine zuhuruhu 

  adede men meda min halkık. 

  Ve men bakiye 

  ve men saide minhum 

  ve men şakiye Salaten testagrıkul adde 

  ve tuhitu bil haddi Salaten la gayete leha vela munteha

  velenkıdae Salaten daimeten bi devamike 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinillezi 

  mele‘te kalbehu min celalike ve aynuhu min cemalik.

  Feesbaha ferihan mueyyeden mansuren 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen 

  velhamdulillahi ala zalik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede evrakız zeytuni ve cemi‘is simar.

 • Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin 

  adede ma kane vema yekunu 

  ve adede ma ezleme aleyhil leylu ve adae aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi 

  ve ezvacihi ve zurriyetihi adede enfasi ummeti. 

  Allahumme bibereketis salati aleyhicealna bissalati aleyh 

  min nelfaaizin ve ala havzihi minel varidineş şaribin. 

   

  Ve bisunnetihi 

  ve taatihi minel amilin 

  ve la tehul beynena 

  ve beynehu yevmel kıyameti ya Rabbelalemin. 

  Vagfirlena ve li validiyna ve li cemi‘il muslimin. 

  Elhamdu lillahi Rabbil alemin. 

   

  Allahumme salli ve sellim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekrami halkıke 

  ve siraci ufukıke

 • ve efdali kaaimin bihakkıkel mebusi biteysirike 

  ve rıfkıke salaten yetevala tekraruha 

  ve teluhu alal ekvani envaruha.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  efdali memduhin bikavlike ve eşrefiyda‘in lil itisami bihablike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  ve Rusulike Salaten tubelliğuna fid dareyni amime fadlike 

  ve keramete rıdvanike ve vaslik.

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekremil kuremaa 

  i min ibadike ve eşrefil munadine li turukı reşadik. 

  Ve siraci aktarike ve biladike. 

  Salaten la tefna ve la tebidu tubelliğuna biha kerametel mezid. 

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik-ala Seyyidina Muhammedin

  ve ala ali Seyyidina Muhammedinin refiy‘i makamuhul vacibu ta‘zimuhu

  vehtiramuhu Salaten la tenkatı‘u ebeden

  ve la tefna sermeden ve la tenhasiru adede. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecidun.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Ve salli allahum ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna  Muhammedin kullema zekerehur zakirun. 

  Ve gafele an zikrihil gafilun. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin verham Muhammeden 

  ve ali SeyyidinaMuhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte 

  ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime 

  inneke hamidun mecidu. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyit- tahiril mutahhari ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme salli ala men hatemte bihir risalete 

  ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefa‘a. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Seyyidina Muhammedin Nebiyyil hukmi 

  vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukıl azimi 

  ve hatmir rusuli zil mi‘raci 

  ve ala alihi ve eshabihi 

  ve etbaihis salikine ala menhecihil kavim. 

   

  Fe a‘zimi Allahumme bihi minhace nucumil İslami 

  ve mesabihiz zalamil muhteda bihim fiy zulmeti leyliş

  şekkiddaaci salaten daimeten mustemirreten 

  ma telatamet fil ebhuril emvaci 

  ve tafe bil beytil atiki min kulli feccin amik il huccac. 

   

  Ve efdalus salati vetteslimi ala 

  Seyyidina Muhammedir Resulihil kerimi 

  ve saffetini menil ibadi ve şefi‘il halaikı fil mi‘ad. 

 • Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidı 

  bia‘bair Risaleti vettebligil eham. 

  Vel mahsusi bi şerefis siayeti fiys-selahi‘l-azam. 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten daimeten 

  muste-mirreted devami ala merril leyali vel eyyam. 

   

  Fe huve Seyyid ul evveline vel ahirine 

  ve efdalul evveline vel ahirin. 

  Aleyhi efdalu salatil musallin. 

  Ve ezka selamil muslimin. 

  Ve etyebu zikriz zakirin. 

  Ve efdalu salavatillah. 

  Ve ahsenu salavatillah. 

  Ve ecellu salavatillah. 

  Ve ecmellu salavatillah. 

  Ve ekmelu salavatillah. 

  Ve esbagu salavatillah. 

  Ve etemmu salavatillah. 

  Ve ezharu salavatillah. 

  Ve a‘zamu salavatillah.

 • Ve ezka salavatillah. 

  Ve etyabu salavatillah. 

  Ve ebraku salavatillah 

  Ve enma Salavatillah 

  Ve evfa salavatillah 

  Ve esna salavatillah 

  ve a‘la salavatillah 

  Ve ekseru salavatillah 

  Ve ecma‘u salavatillah 

  Ve eammu salavatillah 

  ve edvamu salavatillah 

  Ve ebka salavatillah 

  Ve eazzu salavatillah 

  Ve erfa‘u salavatillah 

  Ve azamu salavatillah 

   

  Ala efdali halkıllah 

  Ve ahseni halkıllah. 

  Ve ecelli halkıllah. 

  Ve ekremi Halkıllah 

  Ve ecmeli Halkıllah.

 • Ve ekmeli Halkıllah. 

  Ve etemmi Halkıllah. 

  Ve a‘zami Halkıllahi Endellah Resulillah 

  Ve Nebiyyillah Ve Habibillah 

  Ve Safiyyyillah Ve Neciyyillah 

  ve Halilillah Ve Veliyyillah. 

  Ve Eminillah. 

  Ve Hiratillahi min Halkıllah 

  Ve Nuhbetillahi min Beriyyetillah 

  Ve Safvetillahi min Enbiyaillah. 

  Ve Urvetillah 

  Ve Ismetillah. 

  Ve Nimetillah 

  Ve miftahi Rahmetillahi Muhtari min Rusulillah 

   

  El muntehabi min Halkıllah 

  El faizi bil matlabi fil merhebi vel mergab

  El muhlasi fima Ekremi meb‘us esdakı kaa-il encahi şafiy‘in 

  efdali muşeffa el emini fiymestudi es sadıkı fima belleg 

  es sadiki bi emri Rabbi mudtalii bima hummil 

  ekrabi Rusulillahi ilallahi vesile

 • ve a‘zamihim gaden indallahi menzileten 

  ve fazile 

  ve ekremi enbiyaillahil kiram.

   

  Es safveti alellah 

  ve ehabbihim ilallah 

  ve ekrabihim zulfa ledallah 

  ve ekremil halkı alellah 

  ve ahzahum 

  ve erdahum ledallah. 

  Ve A‘lennasi kadra 

  ve a‘zamihim mahallen 

  ve ekmelihim mehasina 

  ve fadlen 

  ve efdalil enbiyai dereceta 

  ve ekmelihim şeriata 

  Ve eşrefil-enbıyaı misaba 

  ve ebyenihim beyanen 

  ve hitabe 

  ve efdalihim mevliden 

  ve muhacera

 • ve itreten 

  ve ashaba 

  ve ekreminnasi erume 

  ve eşrefiyhim cursume

  ve hayrihim nefse 

  ve atharihim kalbe 

  ve esdakıhim kavle 

  ve ezkahum fiy‘le 

  ve esbe-tihim esle 

  ve ev-fahum ahde 

  ve emkenihim mecde 

  ve ekremihim tab‘a 

  ve ahsenihim sun‘a 

  ve etyebihim fer‘a 

  ve ekserihim taaten 

  ve sem‘a 

  ve a‘lahum makame. 

  Ve ehlahum kelame 

  ve ezkahum selame. 

  Ve ecellihim kadra

  ve a‘zamihim fahra.

 • Ve esnahum fahra. 

  Ve erfa‘ihim fil meleil a‘la zikra. 

  Ve ev-fahum ahde. 

  Ve asdakıhim va‘da. 

  Ve ekserihim şukra 

  Ve a‘lahum emra. 

  Ve ecmelihim sabra. 

  Ve ahsenihim hayra 

  Ve akrabihim yusra. 

  Ve eb‘adihim mekana. 

  Ve a‘zamihim şa‘na. 

  Ve esbetihim burhana. 

  Ve ercahihim mizana. 

  Ve evvelihim imana. 

  Ve evdahihim beyana. 

  Ve efsahihim lisana. 

  Ve ezherihim Sultana. 

  Amin

   

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita 

  aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden 

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete 

  vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

   

 • Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni es`elüke min hayri mâ seeleke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

 • Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

   

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hürmet i Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

powered by webEdition CMS