Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Donnerstag :: Perşembe

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resuliken nebiyyil ummiyi ve ala Seyyidina Muhammed

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  salaten tekunu leke rıza en 

  ve lehu ceza en 

  ve li hakkıhi edaen. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete

 • ve makamel mahmudel ellezi veadtehu 

  ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Ve eczihi efdale ma cazeyte nebiyyen an kavmihi 

  ve Resulen an ummetih 

  ve salli ala cemi‘i ihvanihi minennebiyyine 

  ves salihine ya Erhamer rahimin 

   

  Allahummeca‘al fezaile salavatike 

  ve şeraife zekevatike 

  Ve nevamiye berekatike 

  ve avatıfa re‘fetike 

  ve rahmetike ve tahiyyetike 

  ve fezaile ala ike ala Seyyidina Muhammedin Seyyidil murseline 

  ve Resuli Rabbilalemin kaa-idil hayri 

  ve fatihil berri ve nebiyyil rahmeti ve Seyyidil umme. 

   

  Allahummeb‘ashu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu

  ve tukırru bihi aynuhu yağbutuhu binil evvelune vel ahirun. 

  Allahumme a‘tihil fadle velfazilete veşşerefe 

  vel vesilete ved-derecater refiy‘ate 

  vel menzilet eş şamiha.

 • Allahumme a‘ti Seyyidena Muhammeden el vesilete 

  ve bellighu memulehu 

  ve‘cealhu evvele şafiyin 

  ve evvel‘e muşeffa. 

   

  Allahumme azzim burhanehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve erfafiy ehli illiyyine derecetehu 

  ve fiy alel mukarrebine menzilete. 

   

  Allahumme ahyina ala sunnetihi 

  ve teveffena ala milleti. 

  Vecaalna min ehli şefaatihi vahşurna fiy zumretih. 

  Ve evridna havzahu veskına min kesihi gayre hazaya 

  vela nadimine vela şaak kine 

  vela mubeddiline vela mugayyirine 

  vela fatinine 

  vela meftunine amine ya Rabbel alemin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

 • ve a‘tihil vesilete vel fazilete veddereceter refiate

  vebashul makamel mahmudel ellezi

  vaadtehu ma‘a ihvanihin nebiyyin. 

   

  Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyir-rahmeti 

  ve Seyyidil ummeti ve ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havva e vemen 

  velede minen Nebiyyine ves Sıddıkıyne 

  veş Şuhedai vessalihin. 

   

  Ve salli ala melaiketike ecmaine min ehlis-semavati 

  vel ardiyne ve aleyna maa-hum ya Erhamerrahimin. 

  Allahummağfirli zunubi 

  ve li valideyye verhamhuma kema Rabbe yani sagiran 

  ve li cemiil mu minine 

  vel mu minate 

  vel muslimine 

  vel muslimatil  ehyai-minhum vel emvat.

   

  Ve tabi beynena ve beynehum bil hayrati rabbiğfir verham 

  ve ente hayrur-rahimiyne 

 • vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril envari 

  ve sırrıl esrari ve Seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari 

  ve Ekremi men azleme aleyhil leylu ve eşraka aleyhin nehar. 

   

  Ve adede ma nezele min evvelid dunya ila ahiriha min katril emtari

  ve adede ma nebete min evvelid dunya ila ahiriha 

  minen nebati vel eşcari salaten daimeten bi devami 

  mulkillahil vahidil kahhar. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu 

  ve tuşerrifu biha ukbahu 

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti munahu 

  ve rızaa. 

   

  --- 3 x

  Hazihis salatu tazimen li hakkike ya Seyyidena Muhammed (s.a.v.)

  ---

   

 • ---3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti 

  ve mimil mulki 

  ve dalid devami esseyyidil kamilil fatihil hatemi 

  adede ma fiy ilmike kainun

  ve kadkane kullema zekereke 

  ve zekerehuz zakirune 

  Ve kullema gafale an zikrike 

  ve zikrihil gafilun. 

  Salaten daimeten bidevamike bakiyeten bibe-kaa-ike. 

  La munteha leha dune ilmike. 

  İnneke ala kulli şey‘in kadir. 

  ---

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  illezi huve ebha şumusil huda nuren 

  ve ebheruha

  ve esyerul enbiyai fahren 

  ve eşheruha 

  ve nuruhu ezheru envaril enbiyai 

 • ve eşrefuha 

  ve evdahuha 

  ve ezkel halikati ehlaken 

  ve etharuha 

  ve ekremuha halkan 

  ve a‘deluha. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  huve ebha minel kamerit tammi 

  ve Ekremu minessehabil murseleti 

  vel bahril hakk.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  kurinetil bereketu bi zatihi 

  ve mahyahu ve te‘atteretil avalimu bitiybi zikrihi 

  ve reyyah.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed 

  verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ve barekte 

  ve terehhamte ala Seyyidinaİbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  abdike ve nebiyyike 

  ve Resuliken nebiyyil ummiyyi 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

 • Verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira.Veczi Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

  Ve sellim ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema emertena en nusalli aleyhi. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbeği en yusalli aleyhi. 

   

  Allahumme salli ala nebiyyikel Mustafa ve Resulikel 

  murtaza veliyyikel mucteba 

  ve Eminike ala vahyis sema. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  Ekremil eslafil kaa-imil bil‘adli 

  vel insafil meebusi fiy suretil arafiy. 

 • El muntehabi min eslabiş şırafiy 

  vel hutuniz zirafil musaffa min musasi Abdul Muttalib 

  bin abdi menafinnilezi hedeyte 

  bihi minel hilafiy ve beyyente 

  bihi sebilel afaaf. 

   

  Allahumme inni es’eluke bi efdali meseletike 

  ve bi ehabbi esmaike ileyke 

  ve ekremiha aleyke 

  ve bima menente aleyna 

  bi Seyyidina Muhammedin Nebiyyina 

  sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Festen kaztena bihi min ed dalaleti 

  ve emertena bissalati aleyhi 

  ve cealte salatena aleyhi dereceten 

  ve keffareten ve lutfa 

  ve mennen min itaike feeduke tazimen li emrike 

  vettibaanli vasiyyetike 

   

 • ve muntecezen li mevudike li mevudike lima yecubu li 

  nebiyyina Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi 

  ve selleme fiy edai hakkihi kıbelena iz amenna bihi 

  ve saddeknaa vettebenen nurellezi unzile maahu 

  ve kulte ve kavlukel hakk 

   

  İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyyi 

  ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima 

  Ve emertel ibade bissalati 

  ala nebiyyihim farizaten nifteredteha 

   

  ve emertehum biha fenes’eluke bi Celali vechike 

  ve nuri azametike 

  ve bima evcebte ala nefsike lil muhsinine en tusalliye ente 

  ve melaiketuke ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Resulike 

  ve Nebiyyik 

  ve safiyyike 

  ve hiyeretike min halkıke efdale ma salleyte 

  ala ehadin min halkıke inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme erfa’ derecetehu ve ekrim makamehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve azhir milletehu ve eczil sevabehu 

  ve edinura ve edim kerametehu 

  ve elhık bihi min zurriyetihi 

  ve ehli beytihi ma tukirru aynehu 

  ve azzimhu finnebiyyin ellezine halev kableh. 

   

  Allahummecal Seyyiduna Muhammeden 

  ekseran nebiyyine tebean ve ekserehum uzerae 

  ve efdalehum kerameten 

  ve nura ve alahum dereceten 

  ve efsehahum filcenneti menzile.

  Allahummecal fissabikıyne gayetehu 

  ve fil muntehabine menzilehu 

  ve fil mukerrabine darehu 

  ve fil mustafeyne menzileh. 

   

  Allahummecealhu ekremel ekremine indeke menzilen 

  ve efdalehum sevaben 

  ve ekrabe-hum meclise 

 • ve esbetehum makamen 

  ve esvabehum kelamen 

  ve encehahum meseleten 

  ve efdalehum ledeyke nasiben 

  ve azamehum fiyma indeke rağbeten 

  ve enzilhu fiy gurufatil firdevsi mined derecatil 

  ula ellezi la derecete fevfaha. 

   

  Allahummeceal Seyyidina Muhammeden esdaka kaa-ilin 

  ve encaha sailin ve evvele şafiyin ve efdale muşeffain 

  ve şeffiyhu fiy ummetihi bi şefaatin yağbituhu 

  bihel evvelune vel ahirun. 

  Ve iza meyyezte ibadeke bifadli kazaaike 

  fecal Seyyidina Muhammeden fil esdakıyne kıylen 

  vel ahsenine amelen ve fil Mehdiyyine sebila 

  Allahummeceal nebiyyena lena feretan

  veceal havzahu lena meviden li evvelina

  Allahumme ahşurna fiy zumretihi vestamilna fiy sunnetihi 

  ve tevefena ala milletihi 

  ve arrifna vecheh vecealna fiy zumretihi 

  ve hizbi 

   

 • Allahummecma beynena 

  ve beynehu kema amenna bihi velem nerehu 

  ve la tuferrık beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve turidena havza 

  ve tec‘alena min rufekaaihi 

  maalmun‘ami aleyhim minen nebiyyine 

  ve sıddıkıyne vesşuhedai 

  ve salihine 

  ve hasune ulaike refika Elhamdulillahi RabbilAlemin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril huda 

  vel kaaidi ilel hayri veddai iler ruşdi nebiyyir-rahmeti 

  ve imamil muttekıyn ve Resuli Rabbil Alemine la nebiyye 

  badehu kema belleğa risaleteke 

  ve nesaha li ibadik

  ve tela ayatike 

  ve ekame hududeke 

  ve veffa bi ahdike 

  ve enfeze hukmek 

  ve emere bi taatike 

 • ve neha an masiyetike 

  ve vala veliyyekellezi tuhibbu en tuvaliyehu 

  ve ada aduvvukellezi tuhibbu en tuadiyehu 

  ve sallallahu ala Seyyidina Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala cesedihi fil ecsadi 

  ve ala ruhini fil ervahi 

  ve ala mevkıfiyhi fil meva-kıfiy. 

  Ve ala meşhedihi fil meşahidi. 

  Ve ala zikrini iza zukire salaten minna ala nebiyyina. 

  Allahumme eblighu min es selame 

  kema zukirres-selamu vesselamu alennebiyyi 

  ve rahmetullahu teala ve berekatuhu.

  Allahumme salli ala melaiketikel mukarrebine 

  ve ala enbiyaikel mutahharin 

  ve ala rusulikel murseline 

  ve ala hameleti arşike 

  ve ala Seyyiduna Cibrile 

  ve Seyyiduna Mikaile 

  ve Seyyiduna İsrafile 

  ve Seyyiduna melekilmevti 

 • ve Seyyiduna rıdvane hazini cennetik 

  ve Seyyiduna Malikin 

  Ve salli ale Seyyiduna kiramil katibin. 

  Ve salli ala ehli taatike ecmaine min ehlis semavati vel ardin. 

   

  Allahumme ati ehli beyti nebiyyike efdale ma ateyte ehaden min ehli buyutil murselin. 

  Ve eczi eshabe Nebiyyike efdale ma cazeyte ehaden min ashabil Murselin. 

   

  Allahummağfir lil mu‘minine vel mu‘minat vel muslimine 

  vel muslimati el ahya i minhum vel emvat. 

  vagfirlena vel ihvaninel lezine sebekuna bil imanı 

  vela tec‘al fiy kulubina gıllen lillezine amenu 

  Rabbena inneke raufur rahim.      

  Allahumme salli alennebiyyil 

  haşimiyyi Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  hayril beriyyeti Salaten turdike 

  ve turdiyhi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve sellim kesiran teslimen tayyiben mubareken

  fihi cezilen cemilen daimen bi devami mulkillah. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi mil‘el fezai 

  ve adeden nucumi fiyssemai 

  salaten tuvazinus-semavati vel arda 

  ve adede ma halakte vema ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid.

   

 • --- 3 x

  Allahumme inni es‘elukel afve

  vel afiyyete fiyddini ved dunya

  vel ahira Allahummesturna bi setrikel cemiil

  ---

   

  Allahumme inni es‘eluke bi hakkıkel azim 

  ve bi hakkı nuri vechikel keriym ve bi hakkı arşikel azim. 

  Ve bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike 

  ve cemalike 

  ve behaike 

  ve kudretike 

  ve sultanik. 

  Ve bi hakkı esmaikel mahzunetil meknunetilleti lem yettali‘ aleyha ehadun min halkık. 

  Allahumme ve es‘eluke bil ismillezi 

  ve datehu alel leyli feezlem 

  ve alennehari festenare 

  ve alessemavati festakallet 

  ve alelardi festekarret 

  ve alel cibali feerset 

 • ve alel bihari 

  vel evdiyeti fecerat 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafiyle aleyhisselam 

  ve bil esmail mektubeti fiy cebheti 

  Seyyidina Cibrile aleyhisselam. 

  Ve alel melaiketil mukarrebin. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti havlel arş 

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlel kursiyy. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil ismil mektubi ala varakız zeytuni.

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha

  ve malem alem. 

   

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

 • Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân,

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resuliken nebiyyil ummiyi ve ala Seyyidina Muhammed

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  salaten tekunu leke rıza en 

  ve lehu ceza en 

  ve li hakkıhi edaen. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete

 • ve makamel mahmudel ellezi veadtehu 

  ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Ve eczihi efdale ma cazeyte nebiyyen an kavmihi 

  ve Resulen an ummetih 

  ve salli ala cemi‘i ihvanihi minennebiyyine 

  ves salihine ya Erhamer rahimin 

   

  Allahummeca‘al fezaile salavatike 

  ve şeraife zekevatike 

  Ve nevamiye berekatike 

  ve avatıfa re‘fetike 

  ve rahmetike ve tahiyyetike 

  ve fezaile ala ike ala Seyyidina Muhammedin Seyyidil murseline 

  ve Resuli Rabbilalemin kaa-idil hayri 

  ve fatihil berri ve nebiyyil rahmeti ve Seyyidil umme. 

   

  Allahummeb‘ashu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu

  ve tukırru bihi aynuhu yağbutuhu binil evvelune vel ahirun. 

  Allahumme a‘tihil fadle velfazilete veşşerefe 

  vel vesilete ved-derecater refiy‘ate 

  vel menzilet eş şamiha.

 • Allahumme a‘ti Seyyidena Muhammeden el vesilete 

  ve bellighu memulehu 

  ve‘cealhu evvele şafiyin 

  ve evvel‘e muşeffa. 

   

  Allahumme azzim burhanehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve erfafiy ehli illiyyine derecetehu 

  ve fiy alel mukarrebine menzilete. 

   

  Allahumme ahyina ala sunnetihi 

  ve teveffena ala milleti. 

  Vecaalna min ehli şefaatihi vahşurna fiy zumretih. 

  Ve evridna havzahu veskına min kesihi gayre hazaya 

  vela nadimine vela şaak kine 

  vela mubeddiline vela mugayyirine 

  vela fatinine 

  vela meftunine amine ya Rabbel alemin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

 • ve a‘tihil vesilete vel fazilete veddereceter refiate

  vebashul makamel mahmudel ellezi

  vaadtehu ma‘a ihvanihin nebiyyin. 

   

  Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyir-rahmeti 

  ve Seyyidil ummeti ve ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havva e vemen 

  velede minen Nebiyyine ves Sıddıkıyne 

  veş Şuhedai vessalihin. 

   

  Ve salli ala melaiketike ecmaine min ehlis-semavati 

  vel ardiyne ve aleyna maa-hum ya Erhamerrahimin. 

  Allahummağfirli zunubi 

  ve li valideyye verhamhuma kema Rabbe yani sagiran 

  ve li cemiil mu minine 

  vel mu minate 

  vel muslimine 

  vel muslimatil  ehyai-minhum vel emvat.

   

  Ve tabi beynena ve beynehum bil hayrati rabbiğfir verham 

  ve ente hayrur-rahimiyne 

 • vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril envari 

  ve sırrıl esrari ve Seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari 

  ve Ekremi men azleme aleyhil leylu ve eşraka aleyhin nehar. 

   

  Ve adede ma nezele min evvelid dunya ila ahiriha min katril emtari

  ve adede ma nebete min evvelid dunya ila ahiriha 

  minen nebati vel eşcari salaten daimeten bi devami 

  mulkillahil vahidil kahhar. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu 

  ve tuşerrifu biha ukbahu 

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti munahu 

  ve rızaa. 

   

  --- 3 x

  Hazihis salatu tazimen li hakkike ya Seyyidena Muhammed (s.a.v.)

  ---

   

 • ---3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti 

  ve mimil mulki 

  ve dalid devami esseyyidil kamilil fatihil hatemi 

  adede ma fiy ilmike kainun

  ve kadkane kullema zekereke 

  ve zekerehuz zakirune 

  Ve kullema gafale an zikrike 

  ve zikrihil gafilun. 

  Salaten daimeten bidevamike bakiyeten bibe-kaa-ike. 

  La munteha leha dune ilmike. 

  İnneke ala kulli şey‘in kadir. 

  ---

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  illezi huve ebha şumusil huda nuren 

  ve ebheruha

  ve esyerul enbiyai fahren 

  ve eşheruha 

  ve nuruhu ezheru envaril enbiyai 

 • ve eşrefuha 

  ve evdahuha 

  ve ezkel halikati ehlaken 

  ve etharuha 

  ve ekremuha halkan 

  ve a‘deluha. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  huve ebha minel kamerit tammi 

  ve Ekremu minessehabil murseleti 

  vel bahril hakk.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  kurinetil bereketu bi zatihi 

  ve mahyahu ve te‘atteretil avalimu bitiybi zikrihi 

  ve reyyah.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed 

  verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ve barekte 

  ve terehhamte ala Seyyidinaİbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  abdike ve nebiyyike 

  ve Resuliken nebiyyil ummiyyi 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

 • Verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira.Veczi Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

  Ve sellim ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema emertena en nusalli aleyhi. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbeği en yusalli aleyhi. 

   

  Allahumme salli ala nebiyyikel Mustafa ve Resulikel 

  murtaza veliyyikel mucteba 

  ve Eminike ala vahyis sema. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  Ekremil eslafil kaa-imil bil‘adli 

  vel insafil meebusi fiy suretil arafiy. 

 • El muntehabi min eslabiş şırafiy 

  vel hutuniz zirafil musaffa min musasi Abdul Muttalib 

  bin abdi menafinnilezi hedeyte 

  bihi minel hilafiy ve beyyente 

  bihi sebilel afaaf. 

   

  Allahumme inni es’eluke bi efdali meseletike 

  ve bi ehabbi esmaike ileyke 

  ve ekremiha aleyke 

  ve bima menente aleyna 

  bi Seyyidina Muhammedin Nebiyyina 

  sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Festen kaztena bihi min ed dalaleti 

  ve emertena bissalati aleyhi 

  ve cealte salatena aleyhi dereceten 

  ve keffareten ve lutfa 

  ve mennen min itaike feeduke tazimen li emrike 

  vettibaanli vasiyyetike 

   

 • ve muntecezen li mevudike li mevudike lima yecubu li 

  nebiyyina Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi 

  ve selleme fiy edai hakkihi kıbelena iz amenna bihi 

  ve saddeknaa vettebenen nurellezi unzile maahu 

  ve kulte ve kavlukel hakk 

   

  İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyyi 

  ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima 

  Ve emertel ibade bissalati 

  ala nebiyyihim farizaten nifteredteha 

   

  ve emertehum biha fenes’eluke bi Celali vechike 

  ve nuri azametike 

  ve bima evcebte ala nefsike lil muhsinine en tusalliye ente 

  ve melaiketuke ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Resulike 

  ve Nebiyyik 

  ve safiyyike 

  ve hiyeretike min halkıke efdale ma salleyte 

  ala ehadin min halkıke inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme erfa’ derecetehu ve ekrim makamehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve azhir milletehu ve eczil sevabehu 

  ve edinura ve edim kerametehu 

  ve elhık bihi min zurriyetihi 

  ve ehli beytihi ma tukirru aynehu 

  ve azzimhu finnebiyyin ellezine halev kableh. 

   

  Allahummecal Seyyiduna Muhammeden 

  ekseran nebiyyine tebean ve ekserehum uzerae 

  ve efdalehum kerameten 

  ve nura ve alahum dereceten 

  ve efsehahum filcenneti menzile.

  Allahummecal fissabikıyne gayetehu 

  ve fil muntehabine menzilehu 

  ve fil mukerrabine darehu 

  ve fil mustafeyne menzileh. 

   

  Allahummecealhu ekremel ekremine indeke menzilen 

  ve efdalehum sevaben 

  ve ekrabe-hum meclise 

 • ve esbetehum makamen 

  ve esvabehum kelamen 

  ve encehahum meseleten 

  ve efdalehum ledeyke nasiben 

  ve azamehum fiyma indeke rağbeten 

  ve enzilhu fiy gurufatil firdevsi mined derecatil 

  ula ellezi la derecete fevfaha. 

   

  Allahummeceal Seyyidina Muhammeden esdaka kaa-ilin 

  ve encaha sailin ve evvele şafiyin ve efdale muşeffain 

  ve şeffiyhu fiy ummetihi bi şefaatin yağbituhu 

  bihel evvelune vel ahirun. 

  Ve iza meyyezte ibadeke bifadli kazaaike 

  fecal Seyyidina Muhammeden fil esdakıyne kıylen 

  vel ahsenine amelen ve fil Mehdiyyine sebila 

  Allahummeceal nebiyyena lena feretan

  veceal havzahu lena meviden li evvelina

  Allahumme ahşurna fiy zumretihi vestamilna fiy sunnetihi 

  ve tevefena ala milletihi 

  ve arrifna vecheh vecealna fiy zumretihi 

  ve hizbi 

   

 • Allahummecma beynena 

  ve beynehu kema amenna bihi velem nerehu 

  ve la tuferrık beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve turidena havza 

  ve tec‘alena min rufekaaihi 

  maalmun‘ami aleyhim minen nebiyyine 

  ve sıddıkıyne vesşuhedai 

  ve salihine 

  ve hasune ulaike refika Elhamdulillahi RabbilAlemin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril huda 

  vel kaaidi ilel hayri veddai iler ruşdi nebiyyir-rahmeti 

  ve imamil muttekıyn ve Resuli Rabbil Alemine la nebiyye 

  badehu kema belleğa risaleteke 

  ve nesaha li ibadik

  ve tela ayatike 

  ve ekame hududeke 

  ve veffa bi ahdike 

  ve enfeze hukmek 

  ve emere bi taatike 

 • ve neha an masiyetike 

  ve vala veliyyekellezi tuhibbu en tuvaliyehu 

  ve ada aduvvukellezi tuhibbu en tuadiyehu 

  ve sallallahu ala Seyyidina Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala cesedihi fil ecsadi 

  ve ala ruhini fil ervahi 

  ve ala mevkıfiyhi fil meva-kıfiy. 

  Ve ala meşhedihi fil meşahidi. 

  Ve ala zikrini iza zukire salaten minna ala nebiyyina. 

  Allahumme eblighu min es selame 

  kema zukirres-selamu vesselamu alennebiyyi 

  ve rahmetullahu teala ve berekatuhu.

  Allahumme salli ala melaiketikel mukarrebine 

  ve ala enbiyaikel mutahharin 

  ve ala rusulikel murseline 

  ve ala hameleti arşike 

  ve ala Seyyiduna Cibrile 

  ve Seyyiduna Mikaile 

  ve Seyyiduna İsrafile 

  ve Seyyiduna melekilmevti 

 • ve Seyyiduna rıdvane hazini cennetik 

  ve Seyyiduna Malikin 

  Ve salli ale Seyyiduna kiramil katibin. 

  Ve salli ala ehli taatike ecmaine min ehlis semavati vel ardin. 

   

  Allahumme ati ehli beyti nebiyyike efdale ma ateyte ehaden min ehli buyutil murselin. 

  Ve eczi eshabe Nebiyyike efdale ma cazeyte ehaden min ashabil Murselin. 

   

  Allahummağfir lil mu‘minine vel mu‘minat vel muslimine 

  vel muslimati el ahya i minhum vel emvat. 

  vagfirlena vel ihvaninel lezine sebekuna bil imanı 

  vela tec‘al fiy kulubina gıllen lillezine amenu 

  Rabbena inneke raufur rahim.      

  Allahumme salli alennebiyyil 

  haşimiyyi Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  hayril beriyyeti Salaten turdike 

  ve turdiyhi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve sellim kesiran teslimen tayyiben mubareken

  fihi cezilen cemilen daimen bi devami mulkillah. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi mil‘el fezai 

  ve adeden nucumi fiyssemai 

  salaten tuvazinus-semavati vel arda 

  ve adede ma halakte vema ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid.

   

 • --- 3 x

  Allahumme inni es‘elukel afve

  vel afiyyete fiyddini ved dunya

  vel ahira Allahummesturna bi setrikel cemiil

  ---

   

  Allahumme inni es‘eluke bi hakkıkel azim 

  ve bi hakkı nuri vechikel keriym ve bi hakkı arşikel azim. 

  Ve bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike 

  ve cemalike 

  ve behaike 

  ve kudretike 

  ve sultanik. 

  Ve bi hakkı esmaikel mahzunetil meknunetilleti lem yettali‘ aleyha ehadun min halkık. 

  Allahumme ve es‘eluke bil ismillezi 

  ve datehu alel leyli feezlem 

  ve alennehari festenare 

  ve alessemavati festakallet 

  ve alelardi festekarret 

  ve alel cibali feerset 

 • ve alel bihari 

  vel evdiyeti fecerat 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafiyle aleyhisselam 

  ve bil esmail mektubeti fiy cebheti 

  Seyyidina Cibrile aleyhisselam. 

  Ve alel melaiketil mukarrebin. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti havlel arş 

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlel kursiyy. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil ismil mektubi ala varakız zeytuni.

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha

  ve malem alem. 

   

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

 • Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân,

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resuliken nebiyyil ummiyi ve ala Seyyidina Muhammed

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  salaten tekunu leke rıza en 

  ve lehu ceza en 

  ve li hakkıhi edaen. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete

 • ve makamel mahmudel ellezi veadtehu 

  ve eczihi anna ma huve ehluh. 

  Ve eczihi efdale ma cazeyte nebiyyen an kavmihi 

  ve Resulen an ummetih 

  ve salli ala cemi‘i ihvanihi minennebiyyine 

  ves salihine ya Erhamer rahimin 

   

  Allahummeca‘al fezaile salavatike 

  ve şeraife zekevatike 

  Ve nevamiye berekatike 

  ve avatıfa re‘fetike 

  ve rahmetike ve tahiyyetike 

  ve fezaile ala ike ala Seyyidina Muhammedin Seyyidil murseline 

  ve Resuli Rabbilalemin kaa-idil hayri 

  ve fatihil berri ve nebiyyil rahmeti ve Seyyidil umme. 

   

  Allahummeb‘ashu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu

  ve tukırru bihi aynuhu yağbutuhu binil evvelune vel ahirun. 

  Allahumme a‘tihil fadle velfazilete veşşerefe 

  vel vesilete ved-derecater refiy‘ate 

  vel menzilet eş şamiha.

 • Allahumme a‘ti Seyyidena Muhammeden el vesilete 

  ve bellighu memulehu 

  ve‘cealhu evvele şafiyin 

  ve evvel‘e muşeffa. 

   

  Allahumme azzim burhanehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve erfafiy ehli illiyyine derecetehu 

  ve fiy alel mukarrebine menzilete. 

   

  Allahumme ahyina ala sunnetihi 

  ve teveffena ala milleti. 

  Vecaalna min ehli şefaatihi vahşurna fiy zumretih. 

  Ve evridna havzahu veskına min kesihi gayre hazaya 

  vela nadimine vela şaak kine 

  vela mubeddiline vela mugayyirine 

  vela fatinine 

  vela meftunine amine ya Rabbel alemin.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

 • ve a‘tihil vesilete vel fazilete veddereceter refiate

  vebashul makamel mahmudel ellezi

  vaadtehu ma‘a ihvanihin nebiyyin. 

   

  Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyir-rahmeti 

  ve Seyyidil ummeti ve ala ebina Seyyidina Ademe 

  ve ummina Seyyidetina Havva e vemen 

  velede minen Nebiyyine ves Sıddıkıyne 

  veş Şuhedai vessalihin. 

   

  Ve salli ala melaiketike ecmaine min ehlis-semavati 

  vel ardiyne ve aleyna maa-hum ya Erhamerrahimin. 

  Allahummağfirli zunubi 

  ve li valideyye verhamhuma kema Rabbe yani sagiran 

  ve li cemiil mu minine 

  vel mu minate 

  vel muslimine 

  vel muslimatil  ehyai-minhum vel emvat.

   

  Ve tabi beynena ve beynehum bil hayrati rabbiğfir verham 

  ve ente hayrur-rahimiyne 

 • vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril envari 

  ve sırrıl esrari ve Seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari 

  ve Ekremi men azleme aleyhil leylu ve eşraka aleyhin nehar. 

   

  Ve adede ma nezele min evvelid dunya ila ahiriha min katril emtari

  ve adede ma nebete min evvelid dunya ila ahiriha 

  minen nebati vel eşcari salaten daimeten bi devami 

  mulkillahil vahidil kahhar. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu 

  ve tuşerrifu biha ukbahu 

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti munahu 

  ve rızaa. 

   

  --- 3 x

  Hazihis salatu tazimen li hakkike ya Seyyidena Muhammed (s.a.v.)

  ---

   

 • ---3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti 

  ve mimil mulki 

  ve dalid devami esseyyidil kamilil fatihil hatemi 

  adede ma fiy ilmike kainun

  ve kadkane kullema zekereke 

  ve zekerehuz zakirune 

  Ve kullema gafale an zikrike 

  ve zikrihil gafilun. 

  Salaten daimeten bidevamike bakiyeten bibe-kaa-ike. 

  La munteha leha dune ilmike. 

  İnneke ala kulli şey‘in kadir. 

  ---

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  illezi huve ebha şumusil huda nuren 

  ve ebheruha

  ve esyerul enbiyai fahren 

  ve eşheruha 

  ve nuruhu ezheru envaril enbiyai 

 • ve eşrefuha 

  ve evdahuha 

  ve ezkel halikati ehlaken 

  ve etharuha 

  ve ekremuha halkan 

  ve a‘deluha. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  huve ebha minel kamerit tammi 

  ve Ekremu minessehabil murseleti 

  vel bahril hakk.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin 

  nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi 

  kurinetil bereketu bi zatihi 

  ve mahyahu ve te‘atteretil avalimu bitiybi zikrihi 

  ve reyyah.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed 

  verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ve barekte 

  ve terehhamte ala Seyyidinaİbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  abdike ve nebiyyike 

  ve Resuliken nebiyyil ummiyyi 

  ve ala ali Seyyidina Muhammed

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

 • Verham Seyyidina Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira.Veczi Muhammeden 

  ve ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

  Ve sellim ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘ed dunya 

  ve mil‘el ahira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema emertena en nusalli aleyhi. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbeği en yusalli aleyhi. 

   

  Allahumme salli ala nebiyyikel Mustafa ve Resulikel 

  murtaza veliyyikel mucteba 

  ve Eminike ala vahyis sema. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  Ekremil eslafil kaa-imil bil‘adli 

  vel insafil meebusi fiy suretil arafiy. 

 • El muntehabi min eslabiş şırafiy 

  vel hutuniz zirafil musaffa min musasi Abdul Muttalib 

  bin abdi menafinnilezi hedeyte 

  bihi minel hilafiy ve beyyente 

  bihi sebilel afaaf. 

   

  Allahumme inni es’eluke bi efdali meseletike 

  ve bi ehabbi esmaike ileyke 

  ve ekremiha aleyke 

  ve bima menente aleyna 

  bi Seyyidina Muhammedin Nebiyyina 

  sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Festen kaztena bihi min ed dalaleti 

  ve emertena bissalati aleyhi 

  ve cealte salatena aleyhi dereceten 

  ve keffareten ve lutfa 

  ve mennen min itaike feeduke tazimen li emrike 

  vettibaanli vasiyyetike 

   

 • ve muntecezen li mevudike li mevudike lima yecubu li 

  nebiyyina Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi 

  ve selleme fiy edai hakkihi kıbelena iz amenna bihi 

  ve saddeknaa vettebenen nurellezi unzile maahu 

  ve kulte ve kavlukel hakk 

   

  İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyyi 

  ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima 

  Ve emertel ibade bissalati 

  ala nebiyyihim farizaten nifteredteha 

   

  ve emertehum biha fenes’eluke bi Celali vechike 

  ve nuri azametike 

  ve bima evcebte ala nefsike lil muhsinine en tusalliye ente 

  ve melaiketuke ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Resulike 

  ve Nebiyyik 

  ve safiyyike 

  ve hiyeretike min halkıke efdale ma salleyte 

  ala ehadin min halkıke inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme erfa’ derecetehu ve ekrim makamehu 

  ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu 

  ve azhir milletehu ve eczil sevabehu 

  ve edinura ve edim kerametehu 

  ve elhık bihi min zurriyetihi 

  ve ehli beytihi ma tukirru aynehu 

  ve azzimhu finnebiyyin ellezine halev kableh. 

   

  Allahummecal Seyyiduna Muhammeden 

  ekseran nebiyyine tebean ve ekserehum uzerae 

  ve efdalehum kerameten 

  ve nura ve alahum dereceten 

  ve efsehahum filcenneti menzile.

  Allahummecal fissabikıyne gayetehu 

  ve fil muntehabine menzilehu 

  ve fil mukerrabine darehu 

  ve fil mustafeyne menzileh. 

   

  Allahummecealhu ekremel ekremine indeke menzilen 

  ve efdalehum sevaben 

  ve ekrabe-hum meclise 

 • ve esbetehum makamen 

  ve esvabehum kelamen 

  ve encehahum meseleten 

  ve efdalehum ledeyke nasiben 

  ve azamehum fiyma indeke rağbeten 

  ve enzilhu fiy gurufatil firdevsi mined derecatil 

  ula ellezi la derecete fevfaha. 

   

  Allahummeceal Seyyidina Muhammeden esdaka kaa-ilin 

  ve encaha sailin ve evvele şafiyin ve efdale muşeffain 

  ve şeffiyhu fiy ummetihi bi şefaatin yağbituhu 

  bihel evvelune vel ahirun. 

  Ve iza meyyezte ibadeke bifadli kazaaike 

  fecal Seyyidina Muhammeden fil esdakıyne kıylen 

  vel ahsenine amelen ve fil Mehdiyyine sebila 

  Allahummeceal nebiyyena lena feretan

  veceal havzahu lena meviden li evvelina

  Allahumme ahşurna fiy zumretihi vestamilna fiy sunnetihi 

  ve tevefena ala milletihi 

  ve arrifna vecheh vecealna fiy zumretihi 

  ve hizbi 

   

 • Allahummecma beynena 

  ve beynehu kema amenna bihi velem nerehu 

  ve la tuferrık beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve turidena havza 

  ve tec‘alena min rufekaaihi 

  maalmun‘ami aleyhim minen nebiyyine 

  ve sıddıkıyne vesşuhedai 

  ve salihine 

  ve hasune ulaike refika Elhamdulillahi RabbilAlemin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril huda 

  vel kaaidi ilel hayri veddai iler ruşdi nebiyyir-rahmeti 

  ve imamil muttekıyn ve Resuli Rabbil Alemine la nebiyye 

  badehu kema belleğa risaleteke 

  ve nesaha li ibadik

  ve tela ayatike 

  ve ekame hududeke 

  ve veffa bi ahdike 

  ve enfeze hukmek 

  ve emere bi taatike 

 • ve neha an masiyetike 

  ve vala veliyyekellezi tuhibbu en tuvaliyehu 

  ve ada aduvvukellezi tuhibbu en tuadiyehu 

  ve sallallahu ala Seyyidina Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala cesedihi fil ecsadi 

  ve ala ruhini fil ervahi 

  ve ala mevkıfiyhi fil meva-kıfiy. 

  Ve ala meşhedihi fil meşahidi. 

  Ve ala zikrini iza zukire salaten minna ala nebiyyina. 

  Allahumme eblighu min es selame 

  kema zukirres-selamu vesselamu alennebiyyi 

  ve rahmetullahu teala ve berekatuhu.

  Allahumme salli ala melaiketikel mukarrebine 

  ve ala enbiyaikel mutahharin 

  ve ala rusulikel murseline 

  ve ala hameleti arşike 

  ve ala Seyyiduna Cibrile 

  ve Seyyiduna Mikaile 

  ve Seyyiduna İsrafile 

  ve Seyyiduna melekilmevti 

 • ve Seyyiduna rıdvane hazini cennetik 

  ve Seyyiduna Malikin 

  Ve salli ale Seyyiduna kiramil katibin. 

  Ve salli ala ehli taatike ecmaine min ehlis semavati vel ardin. 

   

  Allahumme ati ehli beyti nebiyyike efdale ma ateyte ehaden min ehli buyutil murselin. 

  Ve eczi eshabe Nebiyyike efdale ma cazeyte ehaden min ashabil Murselin. 

   

  Allahummağfir lil mu‘minine vel mu‘minat vel muslimine 

  vel muslimati el ahya i minhum vel emvat. 

  vagfirlena vel ihvaninel lezine sebekuna bil imanı 

  vela tec‘al fiy kulubina gıllen lillezine amenu 

  Rabbena inneke raufur rahim.      

  Allahumme salli alennebiyyil 

  haşimiyyi Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  hayril beriyyeti Salaten turdike 

  ve turdiyhi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve sellim kesiran teslimen tayyiben mubareken

  fihi cezilen cemilen daimen bi devami mulkillah. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi mil‘el fezai 

  ve adeden nucumi fiyssemai 

  salaten tuvazinus-semavati vel arda 

  ve adede ma halakte vema ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahim 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid.

   

 • --- 3 x

  Allahumme inni es‘elukel afve

  vel afiyyete fiyddini ved dunya

  vel ahira Allahummesturna bi setrikel cemiil

  ---

   

  Allahumme inni es‘eluke bi hakkıkel azim 

  ve bi hakkı nuri vechikel keriym ve bi hakkı arşikel azim. 

  Ve bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike 

  ve cemalike 

  ve behaike 

  ve kudretike 

  ve sultanik. 

  Ve bi hakkı esmaikel mahzunetil meknunetilleti lem yettali‘ aleyha ehadun min halkık. 

  Allahumme ve es‘eluke bil ismillezi 

  ve datehu alel leyli feezlem 

  ve alennehari festenare 

  ve alessemavati festakallet 

  ve alelardi festekarret 

  ve alel cibali feerset 

 • ve alel bihari 

  vel evdiyeti fecerat 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafiyle aleyhisselam 

  ve bil esmail mektubeti fiy cebheti 

  Seyyidina Cibrile aleyhisselam. 

  Ve alel melaiketil mukarrebin. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail mektubeti havlel arş 

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlel kursiyy. 

  Ve es‘eluke Allahumme bil ismil mektubi ala varakız zeytuni.

  Ve es‘eluke Allahumme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha

  ve malem alem. 

   

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

 • Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân,

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha

   

powered by webEdition CMS