Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Freitag :: Cuma

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Ve es‘elukellahumme bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ademu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Hud`un aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İbrahimu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Salihun aleyhisselam

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yunusu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Eyyubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yakubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yusufu aleyhisselam. 

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Musa aleyhisselam 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil  esmailleti deake biha Seyyiduna Şuaybun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsmail aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Suleymanu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekeriyya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yahya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ermiya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Şe‘ya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  Sallallahu aleyhi ve Sellem 

   

  Ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline en tusalliye ala

  Seyyidina Muhammedin Nebiyyike adede ma halektehu 

  min gabli ente kunes semaau mebniyyeten 

 • vel ardu medhiyyeten 

  vel cibalu mürsiyye 

  vel biharu mucraeten 

  vel uyunu munfecira 

  vel enharu munhamira

  veşşemsu mudhiyyeten 

  vel gameru mudia 

  vel kevakibu musteniraten kunte haysukunte la yalemu 

  ahadun haysu kunte illa ente vahdeke la şerike lek. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kelimatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede niğmetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e ardik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin zinete arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma cera 

  bihil kalemu fiy ummil-kitab.

   

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik 

  ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma ente halikun 

  fiy hinne ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli katretin kataret min semavetike 

  ila ardike min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve yukebbiruke 

  ve yuazzimuke min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede enfasihim ve elfazihim. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli nesemetin halakteha 

  fiyhim min yevmi helakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedessehabil cariya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adeder riyahiz zariya min yevmi 

  halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma hebbet aleyhir riyahu 

  ve harekethu minel agsani 

  vel eşcari vel evrakı ves simar 

  ve cemi‘i ma halakte ala ardıke 

  ve mabeyne semavatike min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede nucumis semaai min yevme halakded dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede mil‘e ardıke mimma hamelit 

  ve akallet min kudretik.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte 

  fiy seb‘i biharike mimma la‘ ya‘lemu ilmehu

  illa ente vema ente halikuhu 

  fiyha ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin 

  adede mil‘e seb‘i biharik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ziynete seb‘i biharike mimma hamelet 

  ve ekallet min kudretik. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina  Muhammedin 

  adeder remli vel hasa, fiy mustagarril arazine

  ve sehliha ve cibaliha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedetırabil miyahil azbeti 

  vel milheti min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halaktehu ala cedidi ardıke 

  fiy mustakarril aradine şarkıha 

  ve garbiha sehliha ve cibaliha ve evdiyetiha 

  ve tarikıha ve amiriha 

  ve gamiriha ila sairi ma halaktehu aleyha 

  ve ma fiyha min hasatin ve mederin 

  ve hacerin min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nebiyyi 

  adede nebatil ardı min kıbletiha 

  ve şarkıha ve garbiha ve sehliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha ve eşcariha 

  ve simariha ve evrakıh ve zuruiha 

  ve cemi‘i ma yahrucu min nebatiha 

  ve berekatiha min yevme halakted dunya ila 

  yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfemerra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte minel cinni vel insi veşşeyatini 

  ve ma ente halikuhu minhum ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli‘ şa‘retin fiy ebdanihim 

  ve fiy vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hafakanit tayri 

  ve tayarinil cinni veşşeyatini min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli behimetin halakteha 

  ala cedidi ardıke min sagirin evkebirin

  fiy meşarıkıl ardı 

  ve megaribiha min insiha ve cinniha 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu 

  illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hutahum ala vechil ardı min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedel katri vel matari vennebat. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli şey.

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin filleyli iza yeğşa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin finnehari iza tecella. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin fil ahireti vel‘ula. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin şabben zekiyya 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin kehlen mardiyya.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin munzukane fil 

  Mehdi sabiyya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin hatta la yebka 

  minessalati şey. 

 • Allahumme ve a‘tı Seyyidina Muhammedinil 

  makamel mahmudellezi 

  ve adtehullezi iza kaale saddaktehu 

  ve iza seele a‘teyteh. 

  Allahumme ve a‘zım bunyanehu 

  ve şerrif bunyanehu 

  ve ehlic huccetehu 

  ve beyyin  fazilete. 

   

  Allahumme ve takabbel şefaatehu 

  fiy ummetih vesta‘milna bi-sunnetih 

  ve teveffena ala milletih vahşurna fiyzumretihi 

  ve tahte livaihi vec‘alna min rufekaihi 

  ve evridna havza veskına bi kesihi 

  venfena bi mehebbetihi 

  Allahumme amin. 

   

  Ve es‘eluke bi esmaikelleti deavtuke biha en tusalliye 

  ala Seyyidina Muhammedin adede ma vesaftu 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu illa ente ve enterhameni 

  ve tetube aleyye ve tuafiyyeni min cemi‘il belai vel belvai 

  ve en tağfireli 

 • ve terhamel mu‘minine 

  vel mu‘minati 

  vel emvat 

  ve en tağfireli abdik. 

   

  fulan ibni fulan (okuyan kimse buraya geldiğinde baba adını 

  ve kendi adını okur) muznibil hatiafi 

  ve en tetube aleyhi inneke gafurun rahim. 

  Allahumme amine ya Rabbelalemin. 

  Allahumme inni es‘eluke bihakkı ma hamele kursiyyuke 

  min azametike ve kudretike ve celalike 

  ve behaike ve sultanike. 

  Ve bihakkısmikel mahzunil meknunillezi semmeyte bihi nefsek 

  ve enzeltehu fil kitabike Veste‘serte bihi fiy ilmil gaybi 

  indeke en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve Resulik. 

   

  Ve es‘eluke bismikellezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi 

  ve datehu alel leyli fe azlem 

  ve alen nehari festenare. 

  Ve alessemavati festakallet. 

 • Ve alel ardi festekarret. 

  Ve alel cibali fereset.

  Ve alessabeti fezellet. 

  Ve ala maaissemai fesekebet. 

  Ve ala maaissehabi feemtaret. 

  Ve eseluke bima seeleke bihi Seyyidina Muhammedun Nebiyyuk 

  ve es‘eluke bima seeleke bihi Seyyidina Ademu Nebiyyuk. 

  Ve es‘eluke bima seeleke bihi enbiyauke ve Rusuluk. 

  Ve melaiketukel mukarrebune Sallallahu aleyhim ecmain 

  Ve es‘eluke bima seelek bihi ehlu taatike ecmain. 

   

  En tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte min kabli 

  en tekunessemau mebniyyeten. 

  Vel ardu.

  Vel cibalu mursiyeten. 

  Vel uyunu munfeciraten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veşşemsu muhdiyeten. 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu munira.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede hilmik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ahsaul levhul mahfuzu min ilmik 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ummil kitabi indek. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ardık.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ma 

  ente halikuhu min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede sufufil melaiketi 

 • ve tesbihihim ve takdisihim 

  ve tehmidihim ve temcidihim 

  ve tekbirihim ve tehlilihim 

  min yevme halekted dunya ila yevmil kıyame

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyetil verriyahiz zariyati. 

  Min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli katretin takturu min semavatike ila ardıke 

  ve ma takturu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  mahabbetir riyahu ve adede ma taharreketil eşcaru 

  vel evraku vezzuruu ve cemi‘i ma halakte 

  fiy kararil hıfzı min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

 • katri vel matari ven nebati min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeden 

  nucumi fissemai min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy biharikes seb‘ati mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeder 

  remli vel hasa fiy meşarikıl ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma halakte minel cinni vel insi 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  enfasihim ve elfazihim min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  tayaranil cinni vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedet 

  tuyuri velhevammi ve adedel vuhuşi 

  vel akami fiy meşarikil ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

  ahyai vel emvat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ezleme aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinneharu min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  men yemşi ala ricleyni 

  ve men yemşi ala erbain min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi minel cinni 

  vel insi vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yecibu en yusalla aleyh 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbagi en yusalla aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  hatta la yebka şey‘un mines salati aleyh.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala SeyyidinaMuhammedin fil ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil melek‘il a‘la ila yevmiddin. 

  Maşa allahu la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  Amin

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

 • Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete 

  vel emanete ve hüsnel-hulkı 

  ver rızae bil kaderi birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, 

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

 • Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

 • Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Ve es‘elukellahumme bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ademu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Hud`un aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İbrahimu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Salihun aleyhisselam

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yunusu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Eyyubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yakubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yusufu aleyhisselam. 

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Musa aleyhisselam 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil  esmailleti deake biha Seyyiduna Şuaybun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsmail aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Suleymanu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekeriyya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yahya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ermiya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Şe‘ya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  Sallallahu aleyhi ve Sellem 

   

  Ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline en tusalliye ala

  Seyyidina Muhammedin Nebiyyike adede ma halektehu 

  min gabli ente kunes semaau mebniyyeten 

 • vel ardu medhiyyeten 

  vel cibalu mürsiyye 

  vel biharu mucraeten 

  vel uyunu munfecira 

  vel enharu munhamira

  veşşemsu mudhiyyeten 

  vel gameru mudia 

  vel kevakibu musteniraten kunte haysukunte la yalemu 

  ahadun haysu kunte illa ente vahdeke la şerike lek. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kelimatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede niğmetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e ardik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin zinete arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma cera 

  bihil kalemu fiy ummil-kitab.

   

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik 

  ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma ente halikun 

  fiy hinne ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli katretin kataret min semavetike 

  ila ardike min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve yukebbiruke 

  ve yuazzimuke min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede enfasihim ve elfazihim. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli nesemetin halakteha 

  fiyhim min yevmi helakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedessehabil cariya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adeder riyahiz zariya min yevmi 

  halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma hebbet aleyhir riyahu 

  ve harekethu minel agsani 

  vel eşcari vel evrakı ves simar 

  ve cemi‘i ma halakte ala ardıke 

  ve mabeyne semavatike min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede nucumis semaai min yevme halakded dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede mil‘e ardıke mimma hamelit 

  ve akallet min kudretik.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte 

  fiy seb‘i biharike mimma la‘ ya‘lemu ilmehu

  illa ente vema ente halikuhu 

  fiyha ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin 

  adede mil‘e seb‘i biharik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ziynete seb‘i biharike mimma hamelet 

  ve ekallet min kudretik. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina  Muhammedin 

  adeder remli vel hasa, fiy mustagarril arazine

  ve sehliha ve cibaliha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedetırabil miyahil azbeti 

  vel milheti min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halaktehu ala cedidi ardıke 

  fiy mustakarril aradine şarkıha 

  ve garbiha sehliha ve cibaliha ve evdiyetiha 

  ve tarikıha ve amiriha 

  ve gamiriha ila sairi ma halaktehu aleyha 

  ve ma fiyha min hasatin ve mederin 

  ve hacerin min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nebiyyi 

  adede nebatil ardı min kıbletiha 

  ve şarkıha ve garbiha ve sehliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha ve eşcariha 

  ve simariha ve evrakıh ve zuruiha 

  ve cemi‘i ma yahrucu min nebatiha 

  ve berekatiha min yevme halakted dunya ila 

  yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfemerra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte minel cinni vel insi veşşeyatini 

  ve ma ente halikuhu minhum ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli‘ şa‘retin fiy ebdanihim 

  ve fiy vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hafakanit tayri 

  ve tayarinil cinni veşşeyatini min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli behimetin halakteha 

  ala cedidi ardıke min sagirin evkebirin

  fiy meşarıkıl ardı 

  ve megaribiha min insiha ve cinniha 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu 

  illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hutahum ala vechil ardı min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedel katri vel matari vennebat. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli şey.

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin filleyli iza yeğşa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin finnehari iza tecella. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin fil ahireti vel‘ula. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin şabben zekiyya 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin kehlen mardiyya.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin munzukane fil 

  Mehdi sabiyya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin hatta la yebka 

  minessalati şey. 

 • Allahumme ve a‘tı Seyyidina Muhammedinil 

  makamel mahmudellezi 

  ve adtehullezi iza kaale saddaktehu 

  ve iza seele a‘teyteh. 

  Allahumme ve a‘zım bunyanehu 

  ve şerrif bunyanehu 

  ve ehlic huccetehu 

  ve beyyin  fazilete. 

   

  Allahumme ve takabbel şefaatehu 

  fiy ummetih vesta‘milna bi-sunnetih 

  ve teveffena ala milletih vahşurna fiyzumretihi 

  ve tahte livaihi vec‘alna min rufekaihi 

  ve evridna havza veskına bi kesihi 

  venfena bi mehebbetihi 

  Allahumme amin. 

   

  Ve es‘eluke bi esmaikelleti deavtuke biha en tusalliye 

  ala Seyyidina Muhammedin adede ma vesaftu 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu illa ente ve enterhameni 

  ve tetube aleyye ve tuafiyyeni min cemi‘il belai vel belvai 

  ve en tağfireli 

 • ve terhamel mu‘minine 

  vel mu‘minati 

  vel emvat 

  ve en tağfireli abdik. 

   

  fulan ibni fulan (okuyan kimse buraya geldiğinde baba adını 

  ve kendi adını okur) muznibil hatiafi 

  ve en tetube aleyhi inneke gafurun rahim. 

  Allahumme amine ya Rabbelalemin. 

  Allahumme inni es‘eluke bihakkı ma hamele kursiyyuke 

  min azametike ve kudretike ve celalike 

  ve behaike ve sultanike. 

  Ve bihakkısmikel mahzunil meknunillezi semmeyte bihi nefsek 

  ve enzeltehu fil kitabike Veste‘serte bihi fiy ilmil gaybi 

  indeke en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve Resulik. 

   

  Ve es‘eluke bismikellezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi 

  ve datehu alel leyli fe azlem 

  ve alen nehari festenare. 

  Ve alessemavati festakallet. 

 • Ve alel ardi festekarret. 

  Ve alel cibali fereset.

  Ve alessabeti fezellet. 

  Ve ala maaissemai fesekebet. 

  Ve ala maaissehabi feemtaret. 

  Ve eseluke bima seeleke bihi Seyyidina Muhammedun Nebiyyuk 

  ve es‘eluke bima seeleke bihi Seyyidina Ademu Nebiyyuk. 

  Ve es‘eluke bima seeleke bihi enbiyauke ve Rusuluk. 

  Ve melaiketukel mukarrebune Sallallahu aleyhim ecmain 

  Ve es‘eluke bima seelek bihi ehlu taatike ecmain. 

   

  En tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte min kabli 

  en tekunessemau mebniyyeten. 

  Vel ardu.

  Vel cibalu mursiyeten. 

  Vel uyunu munfeciraten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veşşemsu muhdiyeten. 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu munira.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede hilmik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ahsaul levhul mahfuzu min ilmik 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ummil kitabi indek. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ardık.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ma 

  ente halikuhu min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede sufufil melaiketi 

 • ve tesbihihim ve takdisihim 

  ve tehmidihim ve temcidihim 

  ve tekbirihim ve tehlilihim 

  min yevme halekted dunya ila yevmil kıyame

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyetil verriyahiz zariyati. 

  Min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli katretin takturu min semavatike ila ardıke 

  ve ma takturu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  mahabbetir riyahu ve adede ma taharreketil eşcaru 

  vel evraku vezzuruu ve cemi‘i ma halakte 

  fiy kararil hıfzı min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

 • katri vel matari ven nebati min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeden 

  nucumi fissemai min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy biharikes seb‘ati mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeder 

  remli vel hasa fiy meşarikıl ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma halakte minel cinni vel insi 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  enfasihim ve elfazihim min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  tayaranil cinni vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedet 

  tuyuri velhevammi ve adedel vuhuşi 

  vel akami fiy meşarikil ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

  ahyai vel emvat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ezleme aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinneharu min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  men yemşi ala ricleyni 

  ve men yemşi ala erbain min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi minel cinni 

  vel insi vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yecibu en yusalla aleyh 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbagi en yusalla aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  hatta la yebka şey‘un mines salati aleyh.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala SeyyidinaMuhammedin fil ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil melek‘il a‘la ila yevmiddin. 

  Maşa allahu la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  Amin

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

 • Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete 

  vel emanete ve hüsnel-hulkı 

  ver rızae bil kaderi birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, 

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

 • Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

 • Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.İnneke Mansur ya Habibi ya Resul.

   

  Ve es‘elukellahumme bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ademu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Hud`un aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İbrahimu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Salihun aleyhisselam

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yunusu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Eyyubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yakubu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yusufu aleyhisselam. 

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Musa aleyhisselam 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil  esmailleti deake biha Seyyiduna Şuaybun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsmail aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Suleymanu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekeriyya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yahya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ermiya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Şe‘ya aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam.

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  Sallallahu aleyhi ve Sellem 

   

  Ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline en tusalliye ala

  Seyyidina Muhammedin Nebiyyike adede ma halektehu 

  min gabli ente kunes semaau mebniyyeten 

 • vel ardu medhiyyeten 

  vel cibalu mürsiyye 

  vel biharu mucraeten 

  vel uyunu munfecira 

  vel enharu munhamira

  veşşemsu mudhiyyeten 

  vel gameru mudia 

  vel kevakibu musteniraten kunte haysukunte la yalemu 

  ahadun haysu kunte illa ente vahdeke la şerike lek. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kelimatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede niğmetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e ardik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil‘e arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin zinete arşik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma cera 

  bihil kalemu fiy ummil-kitab.

   

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik 

  ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma ente halikun 

  fiy hinne ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli katretin kataret min semavetike 

  ila ardike min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve yukebbiruke 

  ve yuazzimuke min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede enfasihim ve elfazihim. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli nesemetin halakteha 

  fiyhim min yevmi helakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedessehabil cariya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adeder riyahiz zariya min yevmi 

  halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma hebbet aleyhir riyahu 

  ve harekethu minel agsani 

  vel eşcari vel evrakı ves simar 

  ve cemi‘i ma halakte ala ardıke 

  ve mabeyne semavatike min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede nucumis semaai min yevme halakded dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede mil‘e ardıke mimma hamelit 

  ve akallet min kudretik.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte 

  fiy seb‘i biharike mimma la‘ ya‘lemu ilmehu

  illa ente vema ente halikuhu 

  fiyha ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala SeyyidinaMuhammedin 

  adede mil‘e seb‘i biharik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ziynete seb‘i biharike mimma hamelet 

  ve ekallet min kudretik. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina  Muhammedin 

  adeder remli vel hasa, fiy mustagarril arazine

  ve sehliha ve cibaliha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli 

  yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedetırabil miyahil azbeti 

  vel milheti min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halaktehu ala cedidi ardıke 

  fiy mustakarril aradine şarkıha 

  ve garbiha sehliha ve cibaliha ve evdiyetiha 

  ve tarikıha ve amiriha 

  ve gamiriha ila sairi ma halaktehu aleyha 

  ve ma fiyha min hasatin ve mederin 

  ve hacerin min yevmi halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nebiyyi 

  adede nebatil ardı min kıbletiha 

  ve şarkıha ve garbiha ve sehliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha ve eşcariha 

  ve simariha ve evrakıh ve zuruiha 

  ve cemi‘i ma yahrucu min nebatiha 

  ve berekatiha min yevme halakted dunya ila 

  yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfemerra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte minel cinni vel insi veşşeyatini 

  ve ma ente halikuhu minhum ila yevmil kıyameti 

  fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli‘ şa‘retin fiy ebdanihim 

  ve fiy vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hafakanit tayri 

  ve tayarinil cinni veşşeyatini min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede kulli behimetin halakteha 

  ala cedidi ardıke min sagirin evkebirin

  fiy meşarıkıl ardı 

  ve megaribiha min insiha ve cinniha 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu 

  illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.

 • Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede hutahum ala vechil ardı min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adedel katri vel matari vennebat. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli şey.

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin filleyli iza yeğşa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin finnehari iza tecella. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin fil ahireti vel‘ula. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin şabben zekiyya 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin kehlen mardiyya.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin munzukane fil 

  Mehdi sabiyya. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin hatta la yebka 

  minessalati şey. 

 • Allahumme ve a‘tı Seyyidina Muhammedinil 

  makamel mahmudellezi 

  ve adtehullezi iza kaale saddaktehu 

  ve iza seele a‘teyteh. 

  Allahumme ve a‘zım bunyanehu 

  ve şerrif bunyanehu 

  ve ehlic huccetehu 

  ve beyyin  fazilete. 

   

  Allahumme ve takabbel şefaatehu 

  fiy ummetih vesta‘milna bi-sunnetih 

  ve teveffena ala milletih vahşurna fiyzumretihi 

  ve tahte livaihi vec‘alna min rufekaihi 

  ve evridna havza veskına bi kesihi 

  venfena bi mehebbetihi 

  Allahumme amin. 

   

  Ve es‘eluke bi esmaikelleti deavtuke biha en tusalliye 

  ala Seyyidina Muhammedin adede ma vesaftu 

  ve mimma la ya‘lemu ilmehu illa ente ve enterhameni 

  ve tetube aleyye ve tuafiyyeni min cemi‘il belai vel belvai 

  ve en tağfireli 

 • ve terhamel mu‘minine 

  vel mu‘minati 

  vel emvat 

  ve en tağfireli abdik. 

   

  fulan ibni fulan (okuyan kimse buraya geldiğinde baba adını 

  ve kendi adını okur) muznibil hatiafi 

  ve en tetube aleyhi inneke gafurun rahim. 

  Allahumme amine ya Rabbelalemin. 

  Allahumme inni es‘eluke bihakkı ma hamele kursiyyuke 

  min azametike ve kudretike ve celalike 

  ve behaike ve sultanike. 

  Ve bihakkısmikel mahzunil meknunillezi semmeyte bihi nefsek 

  ve enzeltehu fil kitabike Veste‘serte bihi fiy ilmil gaybi 

  indeke en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve Resulik. 

   

  Ve es‘eluke bismikellezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi 

  ve datehu alel leyli fe azlem 

  ve alen nehari festenare. 

  Ve alessemavati festakallet. 

 • Ve alel ardi festekarret. 

  Ve alel cibali fereset.

  Ve alessabeti fezellet. 

  Ve ala maaissemai fesekebet. 

  Ve ala maaissehabi feemtaret. 

  Ve eseluke bima seeleke bihi Seyyidina Muhammedun Nebiyyuk 

  ve es‘eluke bima seeleke bihi Seyyidina Ademu Nebiyyuk. 

  Ve es‘eluke bima seeleke bihi enbiyauke ve Rusuluk. 

  Ve melaiketukel mukarrebune Sallallahu aleyhim ecmain 

  Ve es‘eluke bima seelek bihi ehlu taatike ecmain. 

   

  En tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  adede ma halakte min kabli 

  en tekunessemau mebniyyeten. 

  Vel ardu.

  Vel cibalu mursiyeten. 

  Vel uyunu munfeciraten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veşşemsu muhdiyeten. 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu munira.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede hilmik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ahsaul levhul mahfuzu min ilmik 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ummil kitabi indek. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e semavatik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ardık.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil‘e ma 

  ente halikuhu min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede sufufil melaiketi 

 • ve tesbihihim ve takdisihim 

  ve tehmidihim ve temcidihim 

  ve tekbirihim ve tehlilihim 

  min yevme halekted dunya ila yevmil kıyame

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyetil verriyahiz zariyati. 

  Min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli katretin takturu min semavatike ila ardıke 

  ve ma takturu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  mahabbetir riyahu ve adede ma taharreketil eşcaru 

  vel evraku vezzuruu ve cemi‘i ma halakte 

  fiy kararil hıfzı min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

 • katri vel matari ven nebati min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeden 

  nucumi fissemai min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy biharikes seb‘ati mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeder 

  remli vel hasa fiy meşarikıl ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma halakte minel cinni vel insi 

  ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  enfasihim ve elfazihim min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  tayaranil cinni vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedet 

  tuyuri velhevammi ve adedel vuhuşi 

  vel akami fiy meşarikil ardi ve megaribiha.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel 

  ahyai vel emvat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  ma ezleme aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinneharu min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede 

  men yemşi ala ricleyni 

  ve men yemşi ala erbain min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi minel cinni 

  vel insi vel melaiketi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyame.

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yecibu en yusalla aleyh 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema yenbagi en yusalla aleyh.

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  hatta la yebka şey‘un mines salati aleyh.

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala SeyyidinaMuhammedin fil ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  fil melek‘il a‘la ila yevmiddin. 

  Maşa allahu la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  Amin

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

 • Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete 

  vel emanete ve hüsnel-hulkı 

  ver rızae bil kaderi birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke 

  minhu Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, 

  ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

 • Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

 • Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

powered by webEdition CMS